Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Skovbakken

Nyt bosted under Birkebakken

1. December 2023 har vi åbnet en afdeling i Thorning ved Kjellerup. Stedet kalder vi Skovbakken og der er plads til 6 beboere. Det er en bo-afdeling på lige fod med Kvisten og Udsigten, men på egen matrikel i et hyggeligt og for målgruppen meget passende hus.

Målgruppe, pædagogik, værdier og tilgange er som udgangspunkt helt den samme som på resten af Birkebakken.

Beboerne på Skovbakken kalder dog på et lidt større behov for skærmning samt autismepædagogisk tilgang, hvilket huset er optimalt indrettet til.

 

Vi er pt. i fuld gang med at udarbejde en mere udtømmende beskrivelse af Skovbakken, som vil blive offentliggjort her på siden.

Skovbakken hovednummer
Skovbakken, afd. Øst
Skovbakken, afd. Vest
Skovbakkens mail:
Vagtplanlægger Skovbakken, Anne Østergård Holm
Sekretær Skovbakken, Sanne Keldy

Baseret på Birkebakkens virksomhedsgrundlag og målgruppe, etableres et nyt botilbud og muligt internt skole- og dagstilbud, som vil have særligt fokus på de børn og unge, som udover funktionsnedsættelser, også har ko- eller multimorbiditet og derved brug for mere massiv skærmning end det kan tilbydes på Birkebakkens tilbud i Brabrand. Projektet er bygget op så alle kan finde mening i hverdagen indenfor målgruppen.
Tanken med bostedet er at skabe nært miljø som er betegnet som hjemligt, trygt og godt, med personale som går igen i såvel skole- som botilbud. Stedet skal kunne give målgruppen omgivelser, der varetager deres behov for genkendelighed og ikke mindst ro. Et sted hvor der er plads til at afskærme og favne de små ting i hverdagen.

Formål

At der gennem meningsfulde og motiverende fællesskaber, skabes præmis for borgernes lyst til deltagelse og engagement, som grundlag for udvikling af:

 • At borgerne får optimale muligheder for at deltage i – og bidrage til samfundet- ikke på lige fod med- men med de samme muligheder for inklusion som enhver anden borger, tilpasset de enkeltes fysiske og psykiske funktionsniveau.
 • At blive klogere på, hvordan borgerne, trods det handicap der leves med, under de rette forudsætninger, formår at udvikle sig gennem motivation, interesse, deltagelse og engagement.
 • At borgerne får et relevant og tilpasset skoletilbud som giver de optimale forudsætninger for læring.

 

Beskæftigelse og uddannelse

Det er tanken, at beboerne skal fortsætte i deres nuværende beskæftigelse/skoletilbud i det omfang, det er muligt. Er det ikke muligt, så vil Skovbakken kunne tilbyde dagbeskæftigelse for beboerne enten i form af et skoletilbud i samarbejde med den lokale PPR, eller som hhv. STU-tilbud eller §104-tilbud for unge og voksne.

Skovbakken skal ikke være et beskæftigelsestilbud for børn, unge og voksne der ikke har tilknytning til bodelen.

Baggrund for projektet

Ideen til bostedet er udsprunget af et forældreønske, om at finde et egnet sted til eget barn, den dag han skal “flyve fra reden”.
Forældre har undersøgt mulighederne for sønnen, og dermed børn og unge i samme situation, men har ikke kunne finde et tilbud, hvor hjemlighed, forudsigelighed og stabilitet på tværs af aflastning/skole og bodel er de væsentlige værdier. Et sted for hvor der går personale igen i både skole-/dags- og botilbud, så det bliver en tryggere overgang for det enkelte barn. Disse børn og unge har som bekendt en lavere tærskel af omstillingsparathed og kan i højere grad forvirres og udtrættes i miljøer der ikke tilgodeser hver enkelt barns behov.

Pædagogisk grundlag

Tanken med Skovbakken, er at skabe et hjemligt miljø i små enheder, så børnene og de unge oplever at bo i små og trygge omgivelser, der er en del af et større fagligt fællesskab. Således kan der drages fordel af kompetencer, erfaring og administration og dermed sikres at det enkelte barn får bedst mulig støtte. Der er en drøm og forhåbning om at skabe en institution som kan vokse med barnet og dermed at målgruppen rent aldersmæssigt rammer bredt.
Der arbejdes ud fra et kvalitativt, anerkendende, systemisk, narrativt og neuropædagogisk perspektiv. Derudover arbejder vi med Gentle Teaching som relationel tilgang og konfliktnedtrappende metode. Det betyder at vi i praksis tager beboerens livsverden og perspektiv alvorligt.
Gennem en tro på, at vi i praksis kan skabe konstruktive muligheder og begrænsninger i miljøet omkring den enkelte, der tilgodeser dennes handlemuligheder, mener vi at vi, sammen med vores børn og unge mennesker, kan skabe motivation, mening og trivsel gennem fokus på den positivt ladede dialog samt med visuel og verbal guidning. Vi tror også på, at vi kan skabe forandring gennem en ressourceorienteret pædagogisk tilgang, hvor den enkeltes stærke sider og potentialer er i fokus. Vi skaber en hverdag hvor ro, forudsigelighed, strukturplanlægning og overblik er en naturlig del af de redskaber og rammer, der støtter beboeren/eleven i en positiv udvikling
Birkebakkens pædagogiske grundlag hviler på en eklektisk tilgang med base i den konstruktivistiske tænkning, hvor konteksten afgør handlingen. Vi arbejder med konkrete målsætninger for den enkelte og disse målsætninger danner grundlaget for pædagogikken omkring den enkelte.

Fotos fra indvielsen 1. December 2023

Se også opslaget om Åbningsreceptionen: LINK

Værdier – Summen af det vi tror på, det vi gør og det vi ser:

 • At føle sig anerkendt
 • At føle sig værdifuld
 • At kunne udtrykke sig
 • At opleve meningsfuldhed
 • At føles sig som en del af samfundet
 • At blive set og hørt
 • At føle sig livsduelig
 • At opleve livsglæde
 • At føle sig ligeværdig
 • At være selvstændig
 • At føle integritet
 • At føle sig autentisk
Skip to content