Birkebakken

Bosted • STU & JobFamilierådgivning

Fagpersoner

Birkebakken kan findes på Tilbudsportalen, Facebook og LinkedIn.
Vi tager også gerne imod besøg til en snak og en rundvisning.

Skabelsen af Birkebakken i sin nuværende form har været en længere proces.

Birkebakken fik sit navn i 1984 i forbindelse med, at institutionen flyttede til den nuværende placering på Hejredalsvej i Brabrand.

I 2019 trådte Birkebakken ud af driftsoverenskomsten med Aarhus Kommune og i samme proces oprettedes Birkeskolen, som er et STU-tilbud.

1. januar 2022 blev Birkebakken og Birkeskolen fusioneret til en samlet institution, så bygningen nu rummer bodel for børn og unge mennesker med multiple funktionsnedsættelser i alderen 0-25 år, samt STUtilbud for samme målgruppe dog i alderen 15-25 år.

Efter en svær opstart med flere ledige pladser på både bodel og STU-tilbud, er det nu lykkedes at få fuldt hus begge steder, hvilket vidner om, at begge tilbud er relevante for målgruppen.

Dertil diskuteres løbende hvilke tiltag, der skal iværksættes for at gøre Birkebakken til et hjem og et sted, der kan danne rammen om såvel det gode liv og den gode udvikling for den enkelte beboer/elev, som det gode arbejdsliv for medarbejderne.

LÆS PDF MED BIRKEBAKKENS VÆRDIGRUNDLAG

Værdier – Summen af det vi tror på, det vi gør og det vi ser:

 • At føle sig anerkendt
 • At føle sig værdifuld
 • At kunne udtrykke sig
 • At opleve meningsfuldhed
 • At føles sig som en del af samfundet
 • At blive set og hørt
 • At føle sig livsduelig
 • At opleve livsglæde
 • At føle sig ligeværdig
 • At være selvstændig
 • At føle integritet
 • At føle sig autentisk

YDELSESBESKRIVELSE

Klik på en § for at læse hele teksten
MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

· Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål samt stort behov for pleje og omsorg

· Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

BARNET/DEN UNGE
 • Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sansestimulering er det fundamentale udgangspunkt
 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Fysioterapeut der kan vejlede og støtte i oplæring af specifikke hjælpemidler. Samt medvirke til at ansøge om personlige hjælpemidler til beboeren
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen
SAMARBEJDE MED MYNDIGHED
 • Opfølgningsmøde efter 3 måneder 
 • Udarbejdelse af individuel plan til kommunen, der fremsendes forud for konferencen. Der afholdes to årlige konferencer.
 • Resultatdokumentation
SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK
 • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
 • Arrangementer for pårørende
YDELSER
 • Tøj- og lommepenge, gaver, kostgodtgørelse efter gældende regler
 • Specialkost
 • Plejeprodukter
 • Eget værelse med basisinventar
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
 • Medicin
 • Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned op til 100 km fra Birkebakken
 • Deltagelse i fælles aktiviteter
 • Internetadgang
 • Adgang til fællesrum
MULIGHEDER FOR TILKØB
 • Kompensation for manglende dagtilbud
 • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
 • Supervision til pårørende
 • Transport, som ligger ud over det, der er inkluderet i taksten
AFDELINGER OG PLADSER
 • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.
 • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut
 • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer
TAKST 2023

Grundtaksten er 4.139 pr. døgn.  på afdeling 1.sal. hvor der ydes støtte og guidning til at håndtere daglige gøremål, men hvor beboeren i en vis udstrækning er selvhjulpen ved badning, spisning, påklædning, samt socialt samspil, uden tæt voksenguidning og opsyn hele tiden.

Grundtaksten er 4.139 pr. døgn i stuen, hvor der er behov for lift og vidtgående pleje/støtte i alle daglige gøremål, samt behov for tæt opsyn.

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtilbud i dagtimerne.

Indsatsen skal bidrage til, at barnet/den unge oplever en øget mestring af sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At der opleves en øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og meningsfuld, samt at barnet/den unge modtager den hjælp og støtte, der er behov for til at varetage personlig pleje. 

Taksten er beregnet ud fra, at borgeren har behov for moderat til nogen specialpædagogisk indsats til nogle eller de fleste opgaver og aktiviteter.

Tilbud om guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse samt i en mindre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Børn og unge mellem 0 og 18 år med multiple funktionsnedsættelser:

 • Børn og unge med behov for hjælp og støtte til daglige gøremål, samt stort behov for pleje og omsorg
 • Børn og unge med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

Beboerne på Birkebakken har i tilknytning til deres udviklingshæmning ofte også vanskeligheder som autisme spektrum forstyrrelser, kognitivt lavt funktionsniveau, adfærdsforstyrrelser, cerebral parese, epilepsi, syndromer, sjældne diagnoser.

LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

BARNET/DEN UNGE

Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sansestimulering er det fundamentale udgangspunkt

 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Fysioterapeut der kan vejlede og støtte i oplæring af specifikke hjælpemidler. Samt medvirke til at ansøge om personlige hjælpemidler til beboeren
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen
SAMARBEJDE MED MYNDIGHED
 • Opfølgningsmøde efter 3 måneder
 • Afholdelse af en årlig konference, med kort skriftligt oplæg
 • Resultatdokumentation
SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK
 • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
 • Arrangementer for pårørende
YDELSER

Kost, dog ikke specialkost.

MEDBRINGES I AFLASTNING
 • Specialkost, inkl. sondeernæring
 • Bleer
 • Toiletartikler
 • Beklædning
 • Lommepenge
 • Personlige hjælpemidler
MULIGHEDER FOR TILKØB
 • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
 • Supervision til pårørende
 • Transport
AFDELINGER OG PLADSER
 • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm.
 • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut.
 • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer.
TAKST 2023 

Aflastningsdøgn går fra kl. 14.00 til kl. 14.00 den følgende dag.

Aflastning udbydes i følgende pakker:
 • Aflastning hverdage: 4.139 pr. døgn
 • Aflastning i weekenderne/ helligdage: 4.139 – 5.139 pr. døgn

Der er vågen nattevagt.

MÅL- OG ALDERSGRUPPE

Midlertidigt botilbud til voksne op til 25 år med multiple funktionsnedsættelser:

 • Mental retardering 
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Høre- og synsnedsættelse
 • Anden fysisk funktionsnedsættelse
LOVGRUNDLAG

Lov om social service § 107

KERNEYDELSE

Den faglige indsats tager udgangspunkt i den kommunale § 140 handleplan.

Den faglige indsats er afhængig af den enkeltes støttebehov.

BARNET/DEN UNGE

Den pædagogiske indsats tilrettelægges ud fra en specialpædagogisk referenceramme, hvor sansestimulering er det fundamentale udgangspunkt

 • Indsatsen tager udgangspunkt i den individuelle plan, der udarbejdes og evalueres i et tværfagligt team
 • Omfattende støtte, hjælp og pleje i forhold til alle aspekter i almindelig daglig livsførelse
 • Fysioterapeut der kan vejlede og støtte i oplæring af specifikke hjælpemidler. Samt medvirke til at ansøge om personlige hjælpemidler til beboeren
 • Udvikling af kommunikative færdigheder
 • Støtte til aktiviteter i og udenfor institutionen
SAMARBEJDE MED MYNDIGHED
 • Udarbejdelse af individuel plan til kommunen, der fremsendes forud for konferencen. Der afholdes en årlige konference
 • Resultatdokumentation
SAMARBEJDE MED FAMILIE/NETVÆRK
 • Støtte til kontakt til familie og primære sociale netværk
 • Arrangementer for pårørende
YDELSER
 • Eget værelse med basisinventar
 • Ledsagelse til læge, tandlæge, specialister, frisør o.l.
 • Der tilbydes hjemtransport max 2 gange pr. måned op til 100 km fra Birkebakken
 • Deltagelse i fælles aktiviteter
 • Adgang til fællesrum
BEBOEREN SKAL SELV DÆKKE AFGIFTER TIL:
 • Kost, tøj, lommepenge og medicin
 • Ikke planlagte aktiviteter i afdelingen, fx ture ud af huset efter eget ønske
 • Der beregnes egenbetaling i forhold til botilbuddet
MULIGHEDER FOR TILKØB
 • Kompensation for manglende dagtilbud
 • Ekstra pædagogisk eller sundhedsfagligt personale
 • Supervision til pårørende
 • Transport, som ligger ud over det, der er inkluderet i taksten
AFDELINGER OG PLADSER
 • Birkebakken er beliggende i Brabrand og har 14 døgnpladser fordelt på to afdelinger. Den ene afdeling har rumdækkende lift og badefaciliteter som badebåre mm. De 4 af pladserne er godkendt efter § 107
 • Personalet er tværfagligt sammensat af pædagoger, sygeplejerske og fysioterapeut
 • Birkebakken råder over multihal, varmtvandsbassin og store udenomsarealer
TAKST 2023 

Grundtaksten er 4.139 kr. pr. døgn.  på afdeling 1. sal. hvor der ydes støtte og guidning til at håndtere daglige gøremål, men hvor beboeren i en vis udstrækning er selvhjulpen ved badning, spisning, påklædning, samt socialt, uden tæt guidning, opsyn og støtte hele tiden.

Grundtaksten er 4.139 kr. pr. døgn  i stuen, hvor der er behov for lift og vidtgående pleje/støtte i alle daglige gøremål, samt behov for tæt opsyn.

Taksten er under forudsætning af, at der modtages et dagtilbud i dagtimerne.

Indsatsen skal bidrage til, at barnet/den unge oplever en øget mestring af sociale, følelsesmæssige, fysiske og kognitive udfordringer. At der opleves en øget livskvalitet, at tilværelsen opleves overskuelig og meningsfuld, samt at barnet/den unge modtager den hjælp og støtte, der er behov for til at varetage personlig pleje.

Taksten er beregnet ud fra, at borgeren har behov for moderat til nogen specialpædagogisk indsats til nogle eller de fleste opgaver og aktiviteter.

Tilbud om guidning i forbindelse med almindelig daglig livsførelse samt i en mindre grad støtte i forbindelse med aktiviteter med andre.

Der beregnes en normering på 3 ansatte til 8 beboere på 1. sal.

Der beregnes en normering på 4 ansatte til 6 beboere i stuen.

Der er vågen nattevagt der dækker begge afdelinger.

BASISINVENTAR

Stuen:

Værelserne er udstyret med loftlift. Basis indretning er hospitalsseng der kan hæve sænke max grundpris 16.000 kr. har barnet behov for specialdesignet seng, er det tillægskøb ved indskrivningen. Derudover er der klædeskab og mørklægnings rullegardiner. Værelset indrettes i samarbejde med familien så det får personligt præg.

Badeværelser og fællesstue er indrettet med loftlift.

Stuen har en sanseseng i opholdsrummet.

Badeværelserne har badebåre, basis toiletstole, skamler, puslebord.

De fleste hjælpemidler som ståstativer, walker, specialstole, special sejl, special toiletstole og kørestole skal tilpasses den enkelte, og stilles derfor ikke til rådighed som basisinventar.

Basis sejl til liften stilles til rådighed, samt basis vendelagner såfremt der er behov for dette.

1. sal:

Værelserne er indrettet med basis seng, med vådlægger madras såfremt der er behov for dette. Klædeskab, reol og mørklægningsgardiner. Værelset indrettes i samarbejde med familien ved indflytning.

KURSER OG EFTER-UDDANNELSE

Vi vægter kurser og efteruddannelse med henblik på at sikre det faglige niveau

FÆLLES FAGLIGHED

Vi vægter videndeling således, at den enkeltes kompetencer bliver fællesskabets

ORGANISERING

Vi vægter en organisering, der understøtter videndeling både internt og eksternt

Skip to content