Birkebakken

Bosted • STU & Job • Familierådgivning

For UU-vejledere

Relevante informationer til visitering af elever

Birkebakkens legeplads med sansegynge og rutchebane mm.

Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os direkte på telefon og mail, ligesom vi meget gerne inviterer på en kop kaffe og en rundvisning.

Herunder kan du læse mere om vores takster og muligheder for tilkøb mv. Og i nedenstående ydelsesbeskrivelse kan du læse mere om, hvad der er inkluderet i taksten i forhold til støtte til den enkelte elev.

Hvad er indeholdt i taksten

Taksten indeholder undervisning i 21 timer i tidsrummet 9-14 (fredag 9-12).

Undervisningen tager udgangspunkt i, at eleven kan deltage i gruppeundervisning i mindre grupper med en rimelig grad af individuel støtte. Eleven skal derfor være i stand til at kunne indgå i mindre grupper både i undervisning og i sociale sammenhænge. Ligeledes forventes eleven at kunne varetage egen hygiejne i et rimeligt omfang.

Birkeskolen kan håndtere et rimeligt omfang af udadreagerende adfærd, ligesom almindelig vejledning og guidning vil være inkluderet i den forventelige ydelse. Det kan eks. dreje sig om støtte i forhold til at være ked af det, håndtering af konflikter, at savne sine forældre og som støtter borgeren i forhold til at være i forskellige psykiske tilstande såsom uro, opstemthed, f.eks. ved at tilpasse sansestimuli.

Birkeskolen udarbejder i samarbejde med eleven og evt. pårørende en dagsstruktur og et skema der tilgodeser elevens behov. Undervisningen tilrettelægges efter elevernes behov og udfordringer og det forventes at eleven kan arbejde selvstændigt i små sekvenser efter igangsætning og med mulighed for individuel vejledning og let fysisk guidning i form af f.eks. at føre/retningsstyre/guide borgerens bevægelser f.eks. ved påklædning, spisning, personlig hygiejne, deltagelse i aktiviteter og i forbindelse med det selvstændige arbejde.

Vejledning kan være mundtlig og evt. suppleret med eller erstattet af brug af konkreter, tegn til tale, tegnsprog, talemaskine, PC m.m, som har til formål, at vurdere og stimulere den fysiske, psykiske og sociale udvikling. Birkeskolen er indstillet på i et rimeligt omfang at tillære sig viden om og kompetencer indenfor anvendte elektroniske hjælpemidler, som kan understøtte eleven.

Skolen er indrettet således at elever med fysiske handicaps kan være en del af undervisningen i alle rum. Det aftales ved visitering om det afføder behov for ekstra støtte eks. i forbindelse med omklædning til bad o.l.

Birkeskolen tilbyder støtte til indtagelse af medicin indenfor rammen af, hvad der kan forventes af et uddannelsessted.

Birkeskolen har ikke mulighed for, indenfor den almindelige takstramme, at yde konkret hjælp, hvor en funktion overtages 100 % fra eleven eller tæt fysisk støtte hvor eleven er passiv deltager.

Mulige tilkøb

Vi er bevidste om, at skolens åbningstider ikke nødvendigvis passer til alle hjem. Derfor er der mulighed for at tilkøbe fritidstilbud (SL §104) på Birkeskolen, som både omfatter tidsrummet fra kl. 7.30-9.00 og igen fra 14.00-16.30 (fredag 12.00-16.30). Behovet for og indholdet af fritidstilbuddet aftales i forbindelse med visitering.

Det er ligeledes muligt at tilkøbe støtte til den enkelte elev, eks. til varetagelse af opgaver der relaterer sig til hygiejne, forflytninger, af-/påklædning, spisning og omfattende kostvejledning, støtte til undervisning, eller støtte til at håndtere og minimere udadreagerende adfærd gennem eksempelvis skærmning eller 1:1 støtte.

Behovet for støtte afdækkes i videst mulige omfang i forbindelse med praktikforløb på skolen. Et praktikophold er derfor som udgangspunkt en forudsætning for optagelse. I forbindelse med overgangen mellem afgivende skole og Birkeskolen tager vi også på besøg på den afgivende skole og får afdækket behovet nærmere og sikrer samtidigt den bedst mulige overdragelse af viden mellem de to steder. Herefter beskrives støttebehov og bevillingen af støtte skal være på plads inden start.

Efter aftale kan aktiviteter ud af huset også være en del af hverdagen, hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkeltes uddannelsesplan. Eksempelvis kan det være muligt at deltage i rideterapi, fysioterapi eller andre aktiviteter.

Takster:

Birkeskolen har 3 takstgrupper:

Grundtakst: kr. 5.018,- pr. uge i 45 uger om året. Denne takst forudsætter at eleven kan rummes i tilbuddet indenfor ydelsesbeskrivelsen.

Takst kr. 8.155,- pr. uge i 45 uger om året – til de elever som kræver støtte til eks. toilet, svømning, spisning m.m.

Takst kr. 9.730,- pr. uge i 45 uger om året – til de elever som kræver fuld støtte

Skip to content