Birkebakken

BostedSTU & JobFamilierådgivning

Vedtægter

Vedtægter overblik

Vedtægter for den selvejende institution Birkebakken

 

Navn og hjemsted

§ 1

Den selvejende institutions navn er Birkebakken, hjemmehørende i Aarhus Kommune. Den selvejende institution Birkebakken består af et bosted under serviceloven og et uddannelsestilbud under lov om særligt tilrettelagt uddannelse.

Stiftelse

§ 2
Stk. 1

Den selvejende institution Birkebakken er stiftet pr 22.11.1984 af foreningen Jysk børneforsorg/ Fredehjem, cvr.nr. 29078718, med selvstændig bestyrelse iht. Lov om Social Service.

Stk. 2

Egenkapitalen var 0,- ved oprettelse.

Stk. 3

Den selvejende institution er undtaget fra fondsloven, jf. Lovens § 1. stk. 2. nr. 6.

Stk. 4

Tilsynsførende myndighed godkender og fører tilsyn med den selvejende institution og dens virke iht. Lovgivningens regler om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud.

Formål og lovgrundlag

§ 3
Stk. 1

Birkebakken er som selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem og bygger sit virke på foreningens overordnede formålsbestemmelse, – som en del af Folkekirkens diakoni – at udøve pædagogisk og støttende arbejde for mennesker, der har brug for hjælp og støtte til at mestre livet og indgå i ligeværdige fællesskaber.

Formålet med Birkebakken er, at tilbyde børn, unge og voksne med betydelig og varig nedsat funktionsevne, et udviklende, trygt og omsorgsfuldt bo- og levemiljø.

Herudover kan Birkebakken yde rådgivning og vejledning overfor forældre med hjemmeboende børn og unge med betydelig nedsat funktionsevne.

Birkebakkens tilbud omfatter såvel døgntilbud for børn og unge som midlertidige botilbud til unge voksne, samt et STU-tilbud for unge med udviklingshandicap under navnet Birkeskolen.

Birkeskolen har til formål, at unge udviklingshæmmede, og andre unge med særlige behov, opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og og aktiv deltagelse som muligt i voksenlivet.

Stk. 2

Den selvejende institution Birkebakken drives i henhold til enhver tid gældende lovgivning på området.

 

Den selvejende institutions ledelse

§ 4
Stk. 1

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af den selvejende institution og er ansvarlig for, at denne drives i overensstemmelse med dens formål samt gældende regler, herunder gældende lovgivning og de af tilsynsførende myndigheder fastsatte retningslinjer.

Stk. 2

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den selvejende institutions drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et retvisende regnskab, som viser driftsresultat og balance, alt i overensstemmelse med lovgivningen herom.

Stk. 3

Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af leder, som har ansvar for den daglige ledelse og drift af institutionen, herunder kontakten til tilsynsførende myndigheder og de visiterende myndigheder. Bestyrelsen skal sikre sig, at tilsynsmyndigheden godkender lederens ansættelse.

Bestyrelse

§ 5

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, bestående af 7 medlemmer, som udpeges på følgende vis:

2 medlemmer udpeges af Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse.

1 medlem udpeges af LEV Aarhus. 

1 medlem udpeges af forældre/pårørendegruppen på Birkebakken.

1 medlem udpeges af forældre/pårørendegruppen på Birkeskolen.

2 medlemmer udpeges af bestyrelsen.

Såfremt en af flere udpegningsberettigede, ikke ønsker at gøre brug af udpegningsretten, udpeger bestyrelsen de resterende medlemmer.

Det skal tilstræbes, at der i den samlede bestyrelse er mindst 1 medlem, der har socialpædagogiske kompetencer /erfaringer, at mindst 1 bestyrelsesmedlem har økonomiske, regnskabs- eller juridiske kompetencer, og mindst 1 medlem har kompetencer inden for ledelse og administration.

Bestyrelsens udpegelsesperiode svarer til valgperioden for de kommunale råd.

§ 6
Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og en næstformand. Dette skal ske snarest efter at samtlige bestyrelsesmedlemmer er udpeget.

Stk. 2

Bestyrelsen holder møde, så ofte et medlem måtte anmode om det. Dog skal det tilstræbes, at der årligt afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen indkaldes af formanden – eller i dennes fravær af næstformanden, med mindst 1 uges varsel, ved brev eller mail med angivelse af dagsorden. 

Stk. 3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal bortset fra beslutninger om væsentlige økonomiske dispositioner, vedtægtsændringer og nedlæggelse jfr. § 6 stk.4, § 14, og §15.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4

Væsentlige beslutninger vedrørende institutionen såsom køb, salg, optagelse af lån og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes med tilslutning af 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse fra foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.

§ 7
Stk. 1

Lederen af institutionen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Tilsvarende deltager som udgangspunkt en af medarbejderne valgt repræsentant i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at leder og- eller medarbejderrepræsentant ikke deltager i en del af- eller i hele bestyrelsesmødet.

Stk. 2

Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor er sekretariat for institutionens bestyrelse, og en repræsentant fra kontoret deltager derfor i bestyrelsens møder.

Stk. 3

Bestyrelsens medlemmer er ikke berettigede til at modtage honorar af institutionens midler, men kan efter konkret aftale modtage dækning af faktiske udgifter forbundet med bestyrelsesarbejdet, dog ikke tabt arbejdsfortjeneste.

Stk. 4

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, hvori alle beslutninger indføres.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer senest ved det næste møde.

De ikke tilstedeværende medlemmer underskriver bestyrelsesprotokollen som set.

§ 8
Stk. 1

Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen af Birkebakkenjfr.§ 4, stk. 3.

Stk. 2

Efter indstilling fra lederen ansætter /afskediger bestyrelsen fastansat pædagogisk personale. Bestyrelsen kan bemyndige beslutninger herom til formanden eller lederen.

Hæftelse og tegningsregler

§ 9
Stk. 1

For den selvejende institutions forpligtelser hæfter alene dens formue.

Stk. 2

Den selvejende institution tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, heraf skal den ene være formand eller næstformand.

Økonomi og regnskab

§ 10 
Stk. 1

Den selvejende institutions økonomi er definitivt adskilt fra stifters økonomi.

Stk. 2

Den selvejende institutions drift finansieres overvejende ved ydelser fra visiterende offentlige myndigheder.

Stk. 3

Modtager den selvejende institution donationer i form af gaver, arv eller legat, anvendes disse efter giverens ønske til fremme af vedtægternes formålsbestemmelse.

Stk. 4

Den selvejende institutions midler kan udelukkende anvendes til opfyldelse af formålet jfr. § 3.

§ 11
Stk. 1

Den selvejende institutions regnskab følger kalenderåret. Det reviderede årsregnskab for det foregående år skal foreligge inden den 1. maj hvert år.

Stk. 2

Bestyrelsen påser, at der føres et retvisende regnskab, som viser driftsresultat og balance.

Stk. 3

Det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab fremsendes inden den 1.maj hvert år til den godkendende og tilsynsførende myndighed.

Årsregnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

§ 12
Stk. 1

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes et budget for institutionens drift, og at budgettet inden 1. oktober året før budgetåret fremsendes til den godkendende og tilsynsførende myndighed.

§ 13 
Stk. 1

Den selvejende institutions regnskab føres af Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor efter nærmere aftale.

Stk. 2

Jysk børneforsorg/ Fredehjems kontor yder administrativ og anden bistand og rådgivning til institutionen, herunder til institutionens bestyrelse. Som led i sekretariatets betjening yder Jysk børneforsorg/Fredehjem rådgivning om drifts- og ledelsesmæssige forhold, herunder evt. overvejelser af vedtægtsændringer.

Stk. 3

Jysk børneforsorg/Fredehjem modtager betaling for administration og andre ydelser i overensstemmelse med det af bestyrelsen og den tilsynsførende myndighed godkendte budget.

 

Vedtægtsændringer

§ 14

Ændringer i nærværende vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen. Inden en beslutning træffes, drøftes sagen med Jysk børneforsorg/Fredehjem. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af tilsynsførende myndighed.

 

Ophør

§ 15
Stk. 1

Ønsker bestyrelsen at nedlægge den selvejende institution, skal beslutning herom træffes af et flertal på mindst 2/3 stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.  Forinden en endelig beslutning træffes, drøftes sagen med Jysk børneforsorg/Fredehjem, hvor det afklares, hvorvidt foreningen ønsker og har mulighed for at sikre den selvejende institutions fortsatte drift, via indsættelse af ny bestyrelse.

Stk. 2

Såfremt der ved nedlæggelsen fremkommer et overskud, skal dette efter indstilling fra bestyrelsen anvendes i overensstemmelse med institutionens formål.

Stk. 3

Den siddende bestyrelse skal efter institutionens eventuelle nedlæggelse fungere videre, indtil det økonomiske opgør af institutionens aktiver og passiver er gennemført.

 

Gyldighed

§ 16

Nærværende vedtægters gyldighed forudsætter, at de er godkendt og underskrevet af den selvejende institutions bestyrelse samt påtegnet af Jysk børneforsorg/Fredehjem og godkendt af den tilsynsførende myndighed.

Vedtægterne er godkendt på bestyrelsesmøde den 14. december 2021 og erstatter tidligere godkendte vedtægter af 29.april 2019.

Skip to content