Birkebakken

BostedSTU & JobFamilierådgivning

Fundament, metode og værdier

Værdigrundlag

På Birkebakken forstås værdier som summen af det vi tror på og den metodiske tilgang vi benytter til at konstruere trivsel, læring og udvikling.

Derfor er værdierne på Birkebakken, udarbejdet efter hvordan de reelt kommer til udtryk hos de enkelte elever og beboere og kan observeres gennem handlig. På den måde vil værdierne på Birkebakken også altid være dynamiske; da enhver elev, beboer eller medarbejder altid vil udvikle sig forskelligt, også fra år til år, afhængig af de muligheder og begrænsninger de tilbydes.

Værdierne på Birkebakken er udarbejdet i fællesskab med alle medarbejdere ud fra følgende skabelon:

Pædagogisk fundament – Det vi tror på!

På Birkebakken arbejdes der, som tidligere beskrevet, ud fra et kvalitativt, anerkendende, systemisk, narrativt og neuropædagogisk perspektiv. Der betyder at alle medarbejdere i praksis tager beboerens/elevens livsverden og perspektiv alvorligt. Ud fra de metodiske tilgange skabes der konstruktive muligheder og begrænsninger i miljøet, der tilgodeser beboerne og elevernes handlemuligheder, trivsel og udvikling. 

Vi tror på, at vi sammen kan skabe motivation, mening og trivsel gennem fokus på den positivt ladede dialog samt med visuel og verbal guidning. Vi tror også på, at vi kan skabe forandring gennem en ressourceorienteret pædagogisk tilgang, hvor den enkeltes stærke sider og potentialer er i fokus. Vi skaber en hverdag hvor ro, forudsigelighed, strukturplanlægning og overblik er en naturlig del af de redskaber og rammer, der støtter beboeren/eleven i en positiv udvikling. Grundlaget for al udvikling på Birkebakken er; meningsdannelse.

Metode – Det vi gør!

Som et naturligt afsæt i den systemiske tilgang, har vi derfor valgt at arbejde ud fra den organisatoriske udviklingsstrategi, med det der hedder Procesbaseret dokumentation. Når vi tager udgangspunkt i denne metode, skabes alle målsætninger omkring den enkelte elev eller beboer i fællesskab, ligesom metoden sikrer, der skabes et meningsfuldt pædagogiske stillads omkring den enkelte, der er skræddersyet til at skabe de helt rette udviklingsmuligheder på et grundlag der giver mening for både elev/beboer samt medarbejdere.
Ud over at kvalificere statusrapporterne generelt så synliggør procesbaseret dokumentation også barnets/den unges trivsel og udvikling over tid, gennem effektiv dokumentation af de daglige observationer og det pædagogiske arbejde der gøres. Et praksisnært og kontekstuelt redskab der ligeledes gør det muligt at redegøre for proces samt effekt af udvalgte indsatser gennem en forløbende scoring af barnets/Den unges udvikling inden for de givne målsætninger.
Birkebakkens pædagogiske grundlag hviler på en eklektisk tilgang med base i den konstruktivistiske tænkning, hvor konteksten afgør handlingen. Vi arbejder med konkrete målsætninger for den enkelte og disse målsætninger danner grundlaget for pædagogikken omkring den enkelte.

Gevinst – Det vi ser ske!

Når det pædagogiske fundament skaber grundlag for metoden – og metoden skaber grundlag for meningsfulde udviklingsmuligheder, får vi øje på, hvordan elever og beboere begynder at handle i deres hverdag. Disse observationer anser vi på Birkebakken som levede værdier.

På Birkebakken opleves det konkret, at alle vokser af at føles sig værdsatte og vigtige. Den altid kærlige og omsorgsfulde atmosfære og indlevende tilstedeværende dialog kommer hele tiden til udtryk og viser hvordan medarbejderne kan være rollemodeller i hverdagen.

Elever og beboer spejler sig i undervisere, pædagoger og medhjælpere og inspireres af det de ser, og møder omvendt hinanden med både lydhørhed, kram og nysgerrighed. Der trøstes, smiles, glædes og lyttes som en naturlig del af kulturen.

Overskud til at samle sig om et fælles 3 og skabe det vigtige grundlag; at finde ud af, hvad man er særligt god til i denne verden re hele tiden i spil. Ingen er gode til alt, men alle er gode til noget og der er ikke én elev eller beboer på Birkebakken, hvor der ikke er fundet frem i hvert fald nogle af de enkelte beboere eller elevrs særlige forudsætninger.

At blive taget alvorligt handler også om at føle sig set. At personalet består af et stærkt tværfagligt fællesskab, oplever elever og beboere omvendt, kommer dem til gavn, når de får hjælp til at sætte ord på alt fra det fysiske til de mere mentale udfordringer, de oftest har behov for støtte og guidning omkring. Alt er ok. Intet er farligt.

Alle har betydning for hinanden- alle bidrager på trods af forskellige forudsætninger. Langt de fleste aktiviteter bliver derfor også udbudt til alle tilpasset funktionsniveau- når det gøres som en selvfølgelighed, opleves det, at der er stor tilslutning.

Vores elever og beboere tilbydes en ramme, hvor spørgsmålene: Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Altid søges besvaret. Ikke kun af medarbejderne, men i kraft af de tilbud og de relationer der er i spil. Ud af dette opleves det, at elever og beboere fortæller om sig selv, tilbyder sine kompetencer/bidrag til fællesskabet og er aktivt deltagende på både værksteder, musikkoncerter og mange andre arenaer.

Så selvstændigt det kan lade sig gøre, viser elever og beboere både mod og styrke til f.eks. at møde op på praktikpladser og endda for nogle, at håndtere transporten selv.

Vores elever og beboere sætter grænser, byder ind med muligheder, fortæller hvem de er og hvad de står for, forventer medbestemmelse og vil meget gerne bidrage til facilitering af aktiviteter og andre væsentlige bidrag- Det er helt naturligt at tro, man kan bidrage, at det er ok at byde ind. PÅ dette område opleves stor succes.

På Birkebakken er man god nok som man er. Der snakkes om kompetencer, hobbyer og andre interesseområder og på den måde er det dét, der er i fokus og ikke alle begrænsningerne.

På Birkebakken opleves det, at elever og beboere har en forståelse af, at kunne helt de samme ting som alle andre unge mennesker, hvis bare der tilbydes den støtte der skal til.

Det betyder, elever og beboere byder ind med anmodning om deltagelse i samfundets aktiviteter, med en forventning om at de kan bidrage med deres tilstedeværelse, ligesom de har en forventning om, at der skabes plads og rum til dem.

Beboere og elever er nysgerrige og byder ind i dagligdagen adækvat med det, vi ville kalde den nærmeste udviklingszone.

Det opleves ligeledes, at elever og beboere bevæger sig tillidsfulde og trygge rundt på Birkebakken, med en forventning om at de er velkendte i gruppen. Det ser vi ved, at de møder deres omgivelser med en naturlig, nysgerrig, dialogsøgende adfærd.

Det er en ret at være i verden og få lov at gøre de ting, man brænder for på Birkebakken såvel som udenfor matriklen. Lige så vigtigt er det, at elever og beboere gennem de mange ture ud af huset, føler sig etableret i samfundet og lærer at navigerer i de forskellige arenaer, på det niveau det giver mening for dem. Det er enhver beboer og elevs ret at få lov at udvikle sig og det har alle i konteksten et ansvar for, lader sig gøre: Elever, beboere, medarbejder, forældre og andre aktører.

Der bliver stillet krav og forventninger tilpasset så fint, at der opstår succes. Dette kan kun lade sig gøre, fordi alt hvad der er i spil, er konstrueret i fællesskabet med stor respekt for beboer-elev perspektivet, sådan at det altid giver mening og spiller bold op ad de temaer, beboere og elever selv byder ind med og oplever motivation og begejstring omkring.

I praksis møder vi på den måde hinanden med tilpassede ”forstyrrelser”. Der er med til at ”vække” eller ”Nudge” systemet, så det har mulighed for at skabe nye forventninger, tro, håb og drømme. Det fordrer en del lydhørhed, indlevelse og opmærksomhed fra alle medarbejdere og kan kun lade sig gøre, fordi alt bliver udarbejdet, så det bygger på en fælles forståelse, af de tolkninger der gøres under f.eks. målsætningsarbejdet.

Når nogen får lov til at komme til udtryk, gør det et stort indtryk og hvis det tages alvorligt, får det lov at efterlade et væsentligt aftryk, både hos den det handler om, såvel som den verden vi lever i”

 

Værdier – Summen af det vi tror på, det vi gør og det vi ser:

 • At føle sig anerkendt
 • At føle sig værdifuld
 • At kunne udtrykke sig
 • At opleve meningsfuldhed
 • At føles sig som en del af samfundet
 • At blive set og hørt
 • At føle sig livsduelig
 • At opleve livsglæde
 • At føle sig ligeværdig
 • At være selvstændig
 • At føle integritet
 • At føle sig autentisk
Skip to content